การต่ออุปกรณ์ร้านไปรษณีย์

.แนะนําการใช้ใส่กระดาษ xprinter 420b