คำศัพท์น่ารู้ (ประกันชีวิต)

 คำศัพท์น่ารู้ (ประกันชีวิต)

​​

​​​​คำศัพท์​ความหมาย
กรมธรรม์จ่ายเงินได้ประจำ
​(INCOME POLICY)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบตลอดชีพหรือแบบสะสมทรัพย์ ที่จ่ายเงินได้ประจำเป็นรายเดือน แทนการจ่ายเงินก้อนจำนวนเดียว
กรมธรรม์จำกัดเวลาชำระเบี้ยประกันภัย
(LIMITED PAYMENT POLICY)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตที่กำหนดเวลาการชำระเบี้ยประกันภัยไว้น้อยกว่าเวลาให้ความคุ้มครอง เช่น เวลาให้ความคุ้มครอง 20 ปี แต่เวลาชำระเบี้ยประกันภัย 15 ปี
​กรมธรรม์ชนิดไม่มีเงินปันผล
(NON-PARTICIPATING POLICY)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับเงินปันผล กรมธรรม์ชนิดนี้จะคิดเบี้ยประกันภัยต่ำกว่ากรมธรรม์ชนิดมีเงินปันผล
กรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ
​(PAID-UP POLICY)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนแล้ว ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยอีกต่อไป แต่กรมธรรม์คงให้ความคุ้มครองต่อไปตามเงื่อนไขที่ปรากฏในสัญญา
​กรมธรรม์แบบเกษียณอายุ
(RETIREMENT POLICY, RETIREMENT INCOME POLICY)
​สัญญาประกันชีวิตที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินได้ประจำให้เมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุถึงที่ระบุไว้ และถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนถึงวันที่จ่ายเงินได้ประจำ ผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้แก่ผู้รับประโยชน์
กรมธรรม์แบบคุ้มครองทั้งครอบครัว
(FAMILY PLAN POLICY)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตที่ให้ความคุ้มครองบุคคลในครอบครัวคือ สามี ภรรยา และบุตรทุกคนที่อายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์ แต่จำนวนเงินเอาประกันภัยของภรรยาและบุตรจะน้อยกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยของสามีซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัย
กรมธรรม์เพื่อค้ำจุนครอบครัว
(FAMILY MAINTENANCE CONTRACT)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบประสมระหว่างแบบสามัญและแบบชั่วระยะเวลา (term policy) ซึ่งกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10, 15 หรือ 20 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันภัยให้ 2 จำนวน คือ(1) เงินได้ประจำ เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรมจนครบจำนวนปีในสัญญา เช่น กรมธรรม์คุ้มครองระยะเวลา 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในปีที่ 5 บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ไปอีก 10 ปี นับจากวันที่ถึงแก่กรรม(2) จำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายทันทีที่ถึงแก่กรรมหรือเมื่อครบกำหนดที่ระบุไว้
กรมธรรม์เพื่อรายได้ครอบครัว
(FAMILY INCOME CONTRACT)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบประสมระหว่างแบบสามัญกับแบบชั่วระยะเวลาลดเงินเอาประกันภัย (decreasing term insurance) ซึ่งกำหนดระยะเวลาคุ้มครอง 10, 15 หรือ 20 ปีตามแต่จะตกลง ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมลง บริษัทจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้ 2 จำนวน คือ(1) เงินได้ประจำ เริ่มจ่ายตั้งแต่วันที่ถึงแก่กรรม จนถึงวันที่สัญญาแบบชั่วระยะเวลาครบกำหนด เช่น กรมธรรม์คุ้มครองระยะเวลา 10 ปี ถ้าผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมในปีที่ 5 บริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ไปอีก 5 ปี(2) จำนวนเงินเอาประกันภัย จ่ายให้เมื่อการจ่ายเงินได้ประจำครบกำหนดตามข้อ (1) แล้วหรือจ่ายทันทีที่ถึงแก่กรรม
​​กรมธรรม์แม่
(MASTER POLICY)
​กรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองการเสี่ยงภัยอย่างเดียวแก่ผู้เอาประกันภัยหลาย ๆ คน หรือกรมธรรม์ฉบับเดียวที่ให้ความคุ้มครองภัยหลาย ๆ ประเภทแก่ผู้ได้รับความคุ้มครองรายเดียว โดยเพิ่มขึ้นจากภัยหลัก ผู้รับประกันภัยอาจออกใบรับรองการประกันภัยให้ผู้ได้รับความคุ้มครองแต่ละคนถือไว้ หรือบางกรณีอาจออกกรมธรรม์พิเศษให้แก่ผู้เอาประกันภัยบางคนที่ได้รับการคุ้มครองบางส่วนของกรมธรรม์แม่ ในทางประกันชีวิตหมายถึงกรมธรรม์ที่ผู้รับประกันภัยออกให้แก่นายจ้างสำหรับการประกันชีวิตหรือการประกันสุขภาพให้แก่ลูกจ้างแบบกลุ่ม
การชดใช้สองเท่า
(DOUBLE INDEMNITY)
​ในสัญญาประกันภัยอุบัติเหตุที่แนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตมีเงื่อนไขว่าจะชดใช้เงินผลประโยชน์ให้เป็น 2 เท่าในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือมีเงื่อนไขอื่นตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ เช่น ถึงแก่กรรมหรือบาดเจ็บขณะที่โดยสารรถไฟหรือโดยสารลิฟต์สาธารณะ
การบาดเจ็บทางร่างกาย
(BODILY INJURY)
​การบาดเจ็บที่เกิดขึ้นต่อบุคคลหรือต่อร่างกาย
การเป็นตัวแทน/ธุรกิจตัวแทน
(AGENCY)
(1) การเป็นตัวแทน-การที่บุคคลหนึ่งทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง (ตัวการ) ในการก่อนิติสัมพันธ์ต่อบุคคลภายนอก(2) ธุรกิจตัวแทน-ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายใหัชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
​การปกปิดข้อความจริง
(CONCEALMENT)
​การไม่บอกกล่าวให้ผู้รับประกันภัยทราบถึงข้อความจริงที่ผู้เสนอขอเอาประกันภัยได้รับรู้มา ถ้าข้อความจริงที่ไม่บอกกล่าวนั้นเป็นสาระสำคัญสัญญาประกันภัยเป็นโมฆียะ
​การประกันชีวิต (LIFE INSURANCE)​การประกันภัยที่การจ่ายเงินอาศัยการทรงชีพหรือการมรณะของบุคคลเป็นเหตุในการจ่าย​
​การประกันภัยขยายเวลา
(EXTENDED TERMS INSURANCE)
​ในกรณีที่ผู้เอาประกันชีวิตไม่ส่งเบี้ยประกันภัย กรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีเงื่อนไขให้ผู้ถือกรมธรรม์เลือกให้สัญญามีผลบังคับต่อไปได้อีกระยะหนึ่ง โดยเอามูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตมาชำระเบี้ยประกันภัยแบบชั่วระยะเวลา ทั้งนี้จำนวนเงินเอาประกันภัยจะยังคงมีจำนวนเท่ากับกรมธรรม์เดิม
การประกันชีวิตใช้เงินสำเร็จลดเงินเอาประกันภัย ​
(REDUCED PAID-UP INSURANCE)
​การประกันชีวิตที่ผู้เอาประกันภัยซึ่งไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป เลือกใช้สิทธิ์โดยการลดจำนวนเงินเอาประกันภัยลง แต่กรมธรรม์ยังคงมีผลคุ้มครองต่อไปจนกว่าสัญญาจะครบกำหนด
​การประกันชีวิตโดยไม่ตรวจสุขภาพ
(NON-MEDICAL INSURANCE)
​ในการประกันชีวิตที่มีการเอาประกันภัยสูง โดยทั่วไปผู้รับประกันภัยจะกำหนดให้ผู้เอาประกันชีวิตต้องตรวจสุขภาพเพื่อพิจารณาการรับประกันภัย แต่สำหรับการประกันชีวิตที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำ ผู้รับประกันภัยอาจยกเว้นการตรวจสุขภาพก่อนรับประกันชีวิต โดยจะใช้คำแถลงสุขภาพของผู้เอาประกันชีวิตเองในการพิจารณารับประกันภัย
การประกันชีวิตบุคคลหลัก
​(KEYMAN INSURANCE)
​การประกันชีวิตบุคคลที่เป็นหลักสำคัญในธุรกิจ เพื่อเป็นการคุ้มครองธุรกิจ ซึ่งอาจเกิดความสูญเสียทางการเงินถ้าบุคคลนั้นถึงแก่กรรมลง
​การประกันชีวิตแบบกำหนดเวลา
(FIXED TERM ASSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบหนึ่งที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินเอาประกันภัยให้เมื่อถึงเวลาตามที่กำหนดไว้โดยไม่คำนึงว่าผู้เอาประกันภัยจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ และหากผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมก่อน ก็ไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่แปลงได้
(CONVERTIBLE TERM ASSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลาที่มีเงื่อนไขกำหนดว่า ผู้เอาประกันชีวิตสามารถเปลี่ยนแปลงเป็นประกันชีวิตแบบอื่นได้
การประกันชีวิตแบบชั่วระยะเวลา
(TERM INSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งสัญญาว่า จะให้ความคุ้มครองเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อเลยกำหนดที่ตกลงแล้วสัญญาก็เป็นอันสิ้นสุดโดยไม่มีมูลค่าใด ๆ โดยปรกติจะกำหนด 1 ปี หรือ 5 ปี
​การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ทวีคูณ
(DOUBLE ENDOWMENT ASSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ ซึ่งจะจ่ายเงินให้เป็น 2 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย ถ้าเป็นการจ่ายเมื่อกรมธรรม์ครบกำหนด แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนกรมธรรม์ครบกำหนดก็จะจ่ายให้เพียงเท่าเดียว
​การประกันชีวิตประเภทกลุ่ม
​(GROUP LIFE INSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งคุ้มครองบุคคลทีมีผลประโยชน์อย่างเดียวกัน เช่น ลูกจ้างของบริษัท สมาชิกสมาคม หรือสหภาพ ทั้งนี้ ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์หลักให้แก่นายจ้าง สมาคมหรือสหภาพ ในฐานะเป็นผู้เอาประกันภัย โดยให้ลูกจ้างหรือสมาชิกสมาคมหรือสหภาพเป็นผู้เอาประกันชีวิต
​การประกันชีวิตประเภทสามัญ
(ORDINARY INSURANCE)
​การประกันชีวิตประเภทหนึ่งที่มีจำนวนเงินเอาประกันภัยสูงกว่าประเภทอุตสาหกรรม โดยชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายปี รายครึ่งปี ราย 3 เดือน หรือรายเดือน การประกันชีวิตประเภทนี้อาจมีการตรวจสุขภาพหรือไม่มีก็ได้
การประกันชีวิตผู้ชำระเบี้ยประกันภัย
(PAYOR INSURANCE) 
​การประกันชีวิตของผู้ปกครองหรือบิดามารดาร่วมกับการประกันชีวิตผู้เยาว์ โดยผู้ปกครองเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันภัย ในกรณีที่ผู้ปกครองถึงแก่กรรมลง ผู้เยาว์จะได้รับการยกเว้นการชำระเบี้ยประกันภัยตลอดไปจนสัญญาครบกำหนด
​การประกันชีวิตผู้เยาว์
(JUVENILE INSURANCE)
​การประกันชีวิตของผู้เยาว์ โดยมีบิดามารดาเป็นผู้ดูแลหรือชำระเบี้ยประกันภัยให้มีจุดประสงค์ที่จะสะสมเงินให้บุตรเมื่อถึงอายุตามที่กำหนด
การประกันชีวิตเพื่อการศึกษา
(EDUCATIONAL INSURANCE)
​การประกันชีวิตแบบหนึ่ง ซึ่งกำหนดขึ้นเพื่อคุ้มครองการศึกษาของผู้เยาว์ โดยจะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้เยาว์ในระหว่างที่ยังศึกษาอยู่
การประกันภัยกลุ่ม
(GROUP INSURANCE)
​การประกันภัยประเภทหนึ่งที่มีผู้เอาประกันภัยร่วมกันหลายคน โดยใช้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับเดียวกัน โดยปกติต้องเป็นกลุ่มบุคคลหน่วยงานเดียวกัน เช่น บริษัท สมาคม หรือสหภาพแรงงาน
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาล
(HOSPITAL AND MEDICAL EXPENSES INSURANCE)
​การประกันภัยแบบหนึ่ง ที่ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
การประกันภัยค่ารักษาพยาบาลแบบเงินสด
(HOSPITAL CASH INSURANCE)
​การประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่เป็นคนไข้ในของโรงพยาบาล โดยผู้รับประกันภัยจะจ่ายเงินสดตามจำนวนที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่าค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลจะมากหรือน้อยเพียงไร
การประกันภัยอุบัติเหตุเพิ่ม
(SUPPLEMENTARY ACCIDENT INSURANCE)
​การเอาประกันภัยอุบัติเหตุผนวกกับกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อความคุ้มครองในกรณีที่ประสบอันตรายจากอุบัติเหตุ​
​การประกันสุขภาพ
(HEALTH INSURANCE)
​การประกันภัยซึ่งให้ความคุ้มครองในกรณีที่เจ็บป่วยหรือบาดเจ็บต้องเสียค่ารักษา พยาบาลหรือค่าเสียเวลางาน
การประกันสุขภาพแบบถาวร
(PERMANENT HEALTH INSURANCE)
​การประกันภัยทุพพลภาพที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยหรืออุบัติเหตุ
การยกเว้นเบี้ยประกันภัยเพราะทุพพลภาพ
(WAIVER OF PREMIUM DISABILITY BENEFIT)
​กรมธรรม์ประกันชีวิตส่วนใหญ่จะให้ความคุ้มครองหรือให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมแก่ผู้เอาประกันภัยในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยตกเป็นบุคคลทุพพลภาพอย่างสิ้นเชิงและถาวร โดยให้สิทธิแก่ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป แต่กรมธรรม์จะมีผลบังคับตามปรกติจนกว่ากรมธรรม์จะสิ้นสุดตามกำหนด
​การเวนคืนเงินปันผล
(SURRENDER OF BONUSES)
​การประกันชีวิตชนิดมีเงินปันผล ผู้เอาประกันภัยสามารถเวนคืนเงินปันผลที่สะสมไว้โดยที่กรมธรรม์ประกันชีวิตยังมีผลบังคับอยู่ต่อไป ผู้เอาประกันภัยจะขอรับเป็นเงินสด หรือจะใช้เพื่อจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยที่ต้องจ่ายในอนาคตก็ได้
การสูญเสียอวัยวะแขนขา
(LOSS OF LIMB)
​ในกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล จะให้ความคุ้มครองสำหรับการสูญเสียอวัยวะ เช่น แขน ขา สายตา โดยปรกติจะจ่ายเงินทดแทนให้เป็นเงินก้อน
ขาดอายุ
(LAPSE)
​ในการประกันชีวิต ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยตามเวลาที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ สัญญาจะขาดอายุและสิ้นผลบังคับตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้
​ครบกำหนด
(MATURITY)
​กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาประกันชีวิต ซึ่งผู้รับประกันภัยจะต้องจ่ายเงินตามสัญญาประกันชีวิตนั้น
​ความคุ้มครองสองเท่า
(DOUBLE PROTECTION)
​ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันชีวิตที่สัญญาจะจ่ายเงินเป็น 2 เท่า กรณีที่ผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
ความประพฤติผิดโดยจงใจ
(WILFUL MISCONDUCT)
​ผู้รับประกันภัยจะไม่รับผิดในกรณีที่ความสูญเสียหรือเสียหายเกิดขึ้นจากความประพฤติผิดโดยจงใจของผู้เอาประกันภัย
ความสุจริตใจอย่างยิ่ง
(UTMOST GOOD FAITH)
​สัญญาประกันภัยเป็นสัญญาประเภทหนึ่งที่คู่สัญญาจะต้องใช้ความสุจริตใจอย่างยิ่งต่อกัน กล่าวคือ ผู้เสนอขอเอาประกันภัยต้องเปิดเผยถึงข้อความจริงอันเป็นสาระสำคัญให้ผู้รับประกันภัยทราบ เพื่อเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจของผู้รับประกันภัยว่า จะรับประกันภัยหรือไม่ และหากรับประกันภัยจะมีเงื่อนไขอย่างไร
​ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์
(POLICY FEE)
​ค่าใช้จ่ายในการออกกรมธรรม์ของผู้รับประกันภัย ซึ่งแตกต่างกับค่าเบี้ยประกันภัยในการประกันชีวิตผู้รับประกันชีวิตบางรายจะกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยเป็น 2 ส่วน คือ อัตราทั่วไปและค่าออกกรมธรรม์ ค่าออกกรมธรรม์นี้จะเพิ่มจากอัตราเบี้ยประกันภัยทั่วไป เช่น จำนวนเงินเอาประกันภัยตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 60,000 บาท จะคิดค่าออกกรมธรรม์ 25 บาทต่อปี ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย 10,000 บาท สำหรับรายที่เกิน 60,000 บาทขึ้นไป จะคิด 150 บาทต่อกรมธรรม์ ส่วนอัตราทั่วไปนั้นจะนำไปคูณด้วยจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ว่าจะมีจำนวนมากน้อยเท่าใด
​ค่าประกันภัย
(COST OF INSURANCE)
​(1) ค่าเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยจ่ายให้แก่ผู้รับประกันภัยหักด้วยจำนวนเงินที่ได้รับคืน(2) จำนวนเงินที่ผู้รับประกันภัยเสี่ยงที่จะจ่ายให้แก่ผู้เอาประกันภัย
เงินได้ทุพพลภาพ
(DISABILITY INCOME)
​เงินผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันทุพพลภาพหรือสุขภาพ ที่ผู้รับประกันภัยจะจ่ายให้ในกรณีที่เกิดทุพพลภาพอันเนื่องจากความเจ็บไข้หรือประสบอุบัติเหตุ สำหรับผู้เอาประกันชีวิตสามารถซื้อความคุ้มครองดังกล่าวเพิ่มเติมได้
เงินได้เมื่อเกษียณอายุ
(RETIREMENT INCOME)
​เงินได้ตลอดชีพที่เริ่มจ่ายตั้งแต่ปีที่เกษียณการงาน โดยปรกติในกรมธรรม์ประกันชีวิตจะมีข้อเลือกสำหรับผู้ถือกรมธรรม์ว่า จะรับเงินรายปีเป็นเงินได้ประจำก็ได้ และผู้รับเงินได้ประจำจะเป็นคนเดียว หรือร่วมกันหลายคนก็ได้
เงินปันผลครบกำหนด
(MATURITY BONUS)
​เงินปันผลที่จะต้องจ่ายเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตครบกำหนดตามสัญญา
​เงินรายปี
(ANNUITY)
​จำนวนเงินที่บริษัทประกันชีวิตจ่ายให้แก่ผู้รับเงินรายปีตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบเงินรายปี ซึ่งผู้รับประกันภัยสัญญาว่า ตราบใดที่ผู้เอาประกันชีวิตยังทรงชีพอยู่ บริษัทจะจ่ายเงินให้ตลอดไปจนกว่าจะเสียชีวิต หรือจะจ่ายให้ชั่วระยะเวลาหนึ่งตามที่ตกลงไว้ เงินรายปีนี้อาจจะจ่ายเป็นงวดรายปี รายครึ่งปี หรือรายเดือนก็ได้ และจำนวนเงินที่จ่ายอาจจะคงที่ เพิ่มขึ้น หรือเปลี่ยนแปลงก็ได้
​เงินรายปีจ่ายทันที
(IMMEDIATE ANNUITY)
​การประกันเงินรายปี ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินได้ประจำให้ผู้รับเงินรายปีทันทีหลังจากที่ตกลงทำประกันภัยระยะหนึ่ง อาจเป็น 1 , 3 , 6 เดือน หรือ 1 ปี
​เงินรายปีรับรอง
(GUARANTEED ANNUITY)
​การประกันชีวิตแบบเงินรายปีที่มีเงื่อนไขว่า จะจ่ายเงินได้ประจำให้แก่ผู้รับเงินรายปีเป็นเวลาไม่ต่ำกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยไม่คำนึงถึงว่า ผู้รับเงินรายปีผู้นั้นจะมีชีวิตอยู่หรือไม่
​เงินเอาประกันภัย
(SUM INSURED)
​จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์แบบกำหนดผลประโยชน์ ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายเมื่อมีเหตุการณ์ที่เอาประกันภัยไว้เกิดขึ้น หรือถ้าเป็นการประกันภัยแบบชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ก็คือจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิด
​เงื่อนไขคืนเบี้ยประกันภัย ​
(PREMIUM REFUND PROVISION)
​เงื่อนไขพิเศษในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งระบุว่า หากผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยที่ได้ชำระแล้วตั้งแต่ระยะเวลาที่กำหนดนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่กรรมพร้อมกับเงินเอาประกันภัย แต่ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมก่อนระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะจ่ายให้เฉพาะเงินเอาประกันภัย
เงื่อนไขอัตวินิบาตกรรม
(SUICIDE PROVISION)
​เงื่อนไขเกี่ยวกับการฆ่าตัวตายซึ่งระบุไว้ในกรมธรรม์ว่า หากผู้เอาประกันภัยได้ฆ่าตัวตายด้วยใจสมัครภายใน 1 ปีนับแต่วันทำสัญญา ผู้รับประกันภัยจะไม่ต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลนั้นในบางประเทศถ้าผู้เอาประกันภัยฆ่าตัวตายภายใน 2 ปีนับจากวันที่ออกกรมธรรม์ ผู้รับประกันภัยจะรับผิดเพียงคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระแล้วให้
จำนวนมรณะที่คาดหมาย
(EXPECTED MORTALITY)
​จำนวนผู้เสียชีวิตที่คาดหมายตามตารางมรณะในระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งโดยปรกติอัตรามรณะจริงจะต่ำกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้า
ตัวแทน
(AGENT)
​(1) บุคคลที่ทำการแทนอีกบุคคลหนึ่ง(2) ผู้ที่ผู้รับประกันภัยมอบหมายให้ชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน
​ตัวแทนประกันภัย
(INSURANCE AGENT)
​ผู้ซึ่งรับประกันภัยมอบหมายให้ทำการชักชวนบุคคลให้ทำสัญญาประกันภัยกับตน ตัวแทนประกันภัยอาจเป็นลูกจ้างของผู้รับประกันภัยหรือบุคคลภายนอกก็ได้
ตารางมรณวิสัย
(MORTALITY TABLE)
​ตารางที่ทำขึ้นโดยการรวบรวมข้อมูลสถิติการมรณะของผู้เอาประกันชีวิต ตามช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 100 ปี จัดทำเป็นอัตรามรณะของบุคคลในช่วงอายุต่าง ๆ ว่า อัตรามรณะในแต่ละช่วงอายุเป็นเท่าไร เพื่อใช้ในการคำนวณอัตราเบี้ยประกันชีวิต
ทุพพลภาพชั่วคราว
(TEMPORARY DISABLEMENT)
​การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะได้รับการชดเชยจากการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
ทุพพลภาพถาวร
(PERMANENT DISABLEMENT)
​การสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานโดยถาวร ไม่ว่าจะเป็นร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมด
ทุพพลภาพบางส่วน
​(PARTIAL DISABLEMENT)
​สภาพร่างกายที่ทำให้ความสามารถในการทำงานลดน้อยลงกว่าปรกติ แม้ว่าจะยังคงสามารถปฏิบัติงานได้บ้าง
​ทุพพลภาพสิ้นเชิง
(TOTAL DISABLEMENT​
​ความทุพพลภาพที่ทำให้บุคคลไม่สามารถประกอบอาชีพตามปรกติได้โดยสิ้นเชิง
นายหน้าประกันภัย
(INSURANCE BROKER)
​ผู้ซึ่งชี้ช่องหรือจัดการให้บุคคลทำสัญญาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย โดยได้รับบำเหน็จเนื่องจากการนั้น
​เบี้ยประกันภัย
(PREMIUM)
​จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องชำระให้แก่ผู้รับประกันภัยตามสัญญา เพื่อที่จะได้รับเงินผลประโยชน์หรือค่าสินไหมทดแทน เมื่อตนเสียชีวิตหรือได้รับความเสียหายตามชนิดของภัยที่ได้เอาประกันภัยไว้
​เบี้ยประกันภัยชำระครั้งเดียว
(SINGLE PREMIUM)
​เบี้ยประกันภัยที่ชำระทั้งหมดในคราวเดียวเมื่อเริ่มทำสัญญาประกันชีวิตและมีผลให้ความคุ้มครองจนตลอดอายุสัญญา​
เบี้ยประกันภัยผ่อนชำระ
(INSTALMENT PREMIUM)
​ในการประกันชีวิตจะกำหนดการชำระเบี้ยประกันเป็นรายปี แต่ผู้เอาประกันชีวิตสามารถผ่อนชำระเป็นงวด ๆ เช่น งวดละ 3 เดือน ได้ ดังนั้น ถ้าหากผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมระหว่างปี ผู้รับประกันจะเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยให้ครบปี โดยหักจากเงินเอาประกันชีวิตที่จ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์
แบบสะสมทรัพย์
(ENDOWMENT)
​การประกันชีวิตแบบหนึ่งซึ่งผู้รับประกันภัยจะจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้เอาประกันชีวิตหากยังมีชีวิตอยู่จนกรมธรรม์ครบกำหนด หรือจ่ายจำนวนเงินเอาประกันชีวิตให้แก่ผู้รับประโยชน์ถ้าผู้เอาประกันชีวิตถึงแก่กรรมขณะที่กรมธรรม์ยังมีผลบังคับตามระยะเวลาที่กำหนด
​ผลประโยชน์ทุพพลภาพ
(DISABILITY BENEFIT)
​ผลประโยชน์ของผู้เอาประกันชีวิต ในกรณีที่ตกเป็นบุคคลทุพพลภาพ ที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ ได้แก่ การได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเบี้ยประกันภัยและได้รับเงินได้ประจำเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนตามที่กำหนดไว้
ผลประโยชน์เมื่อถึงแก่กรรม
(DEATH BENEFIT)
​จำนวนเงินที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้รับประโยชน์ เมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม
ผู้รับเงินรายปี
(ANNUITANT)
​ผู้รับเงินได้ประจำแบบเงินรายปีตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิต
​ผู้เอาประกันภัย
(INSURED, ASSURED)
​บุคคลที่ได้รับการคุ้มครองจากกรมธรรม์ประกันภัย ในการประกันชีวิต
พยากรณ์ชีพ
(LIFE EXPECTANCY)
​การคาดหมายอายุเฉลี่ยของคน ว่าจะทรงชีพอยู่ต่อไปอีกกี่ปีตามตารางมรณวิสัย
มูลค่ากำหนด
(MATURITY VALUE)
​จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันชีวิตจะได้รับเมื่อกรมธรรม์ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ครบกำหนด หรือเมื่อผู้เอาประกันชีวิตมีอายุสูงสุดตามที่กำหนดไว้
มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต ​
(CASH SURRENDER VALUE,SURRENDER VALUE) /
มูลค่าเงินสด
(CASH VALUE)
​เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ส่งเบี้ยประกันภัยเป็นระยะเวลาหนึ่ง โดยทั่วไปตั้งแต่ 2 หรือ 3 ปี ขึ้นไป กรมธรรม์ประกันชีวิตฉบับนั้นจะเกิดมูลค่าขึ้นมูลค่าที่เรียกว่า มูลค่าเงินสด ซึ่งถ้าผู้เอาประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนสัญญาถึงกำหนด ผู้รับประกันภัยจะจ่ายมูลค่าเงินสดคืนให้แก่ ผู้เอาประกันภัย เงินที่จ่ายคืนนี้เรียกว่า มูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิต
​มูลค่าใช้เงินสำเร็จ
(PAID-UP VALUE)
​จำนวนเงินที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตซึ่งมีเงื่อนไขให้สิทธิเลือกอันไม่อาจริบได้ (non-forfeiture option) เมื่อไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้ถือกรมธรรม์จะได้รับจำนวนเงินดังกล่าวเมื่อผู้เอาประกันภัยถึงแก่กรรม หรือเมื่อสัญญาครบกำหนด
ระยะปลอดพันธะ
(COOLING-OFF PERIOD)
​ระยะเวลาที่ให้โอกาสแก่ผู้เอาประกันชีวิต เช่น 1-2 เดือนนับแต่วันที่ออกกรมธรรม์ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เอาประกันชีวิตไปพิจารณาทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่า จะเอาประกันชีวิตต่อไปหรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์จะเอาประกันชีวิตก็มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาได้ภายในกำหนด โดยได้รับคืนเบี้ยประกันภัยที่ชำระไปแล้ว
วันเริ่มผลบังคับ
(EFFECTIVE DATE)
​วันซึ่งกำหนดให้สัญญาประกันภัยเริ่มมีผลบังคับ
สิทธิเลือกอันไม่อาจริบได้
(NON-FORFEITURE OPTIONS)
​สิทธิของผู้เอาประกันภัยที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อกรมธรรม์ได้เกิดมูลค่าเงินสดขึ้นแล้วผู้เอาประกันภัยไม่ประสงค์จะชำระเบี้ยประกันภัยต่อไป ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิที่จะเลือกเงื่อนไขต่าง ๆ ดังนี้(1) ขอรับมูลค่าเวนคืนกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นเงินสด(2) แปลงเป็นกรมธรรม์ใช้เงินสำเร็จ(3) แปลงเป็นกรมธรรม์แบบขยายเวลา
​อายุ
(AGE)
​ในการประกันชีวิตโดยทั่วไป การคำนวณเบี้ยประกันภัยจะใช้อายุที่จะถึงในวันครบรอบวันเกิดปีต่อไป แต่ในการประกันชีวิตแบบเงินรายปีจะใช้อายุที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
อายุสิ้นเกณฑ์
(CEASING AGE)
​อายุที่กำหนดไว้ในสัญญาประกันสุขภาพหรือสัญญาประกันอุบัติเหตุ ซึ่งแนบท้ายกรมธรรม์ประกันชีวิตว่า เมื่อถึงอายุนั้นความคุ้มครองจะสิ้นสุดลง

ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ของ คปภ. หรือ โทร. 0-2515-3999 หรือ สายด่วนประกันภัย 1186​