วิธี Redirect บน DirectAdmin

Local URL Path คือ ที่อยู่ /path หรือ โฟลเดอร์ ที่ต้องการ
Redirect Type หมายถึง ประเภทการส่งต่อ

  • 301: Permanent = ทำการ redirect แบบถาวร
  • 302: Temporary = ทำการ redirect ชั่วคราว
  • 303 : Replaced = เมื่อเรียก URL หรือ Path ที่ระบุ ให้เปลี่ยนเป็น URL เป้าหมาย (Destination URL)
  • Destination URL หมายถึง URL หรือ ที่อยู่เว็บไซต์ ปลายทาง